Athologies

AthologiesSci-Fi

L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future Volume 33: Award-Winning Sci-Fi & Fantasy Short Stories of the Year

by Robert J. Sawyer (Author), Anne McCaffrey (Author), Todd McCaffrey (Author), L. Ron Hubbard (Author), Joshua Meehan (Author), Preston Stone (Author), Dustin Steinacker (Author), Sean Hazlett (Author), Anton Rose (Author), Doug C. Souza (Author), Walter Dinjos (Author), Stephen Lawson (Author), Jake Marley (Author), C. L. Kagmi (Author), Andrew Peery (Author), Ville

Read More